Skip to main content
Tunisienspecialisten

Resevillkor

Allmänna resevillkor för paketresor
För resan gäller svenska resebyrå- och arrangörsföreningens (SRF) allmänna villkor överenskomna inom branschen den 28 juni 2018 och arrangörens särskilda villkor, som är angivna nedan. De särskilda villkoren anges med kursiv text.
Researrangören har rätt att tillämpa särskilda villkor som avviker från de allmänna, om tillämpningen av särskilda villkor är motiverade av resans speciella karaktär, speciella bestämmelser om transportsättet (såsom boknings- och försäljningsvillkor för reguljära flyg), avvikande inkvarteringsvillkor på grund av resans speciella karaktär eller speciella omständigheter på resmålet. De särskilda villkoren får inte strida mot lagen om paketresor till nackdel för resenären.
De allmänna och särskilda villkoren är en del av avtalet.

1.  Avtalet

1.1 Avtalet blir bindande för parterna när arrangören skriftligen bekräftat resenärens beställning om inte annat avtalats. Arrangören ska bekräfta resenärens beställning utan dröjsmål. Ångerrätt gäller inte vid avtal om paketresor eller endast flyg.

1.1.1 Avtalet ingås och blir bindande för parterna när arrangören skriftligen har bekräftat resenärens beställning och resenären inom avtalad tid betalat överenskommen anmälningsavgift enligt arrangörens anvisningar.

1.1.2 I avtalet ingår information om det aktuella researrangemanget, se även ”Reseinformation” som finns på vår hemsida www.almena.se

1.2 Huvudresenär är den person i vars namnavtalet har träffats. Huvudresenären anges först i färdhandlingarna eller på annat tydligt sätt. Huvudresenären är betalningsansvarig enligt avtalet. Alla ändringar och eventuell avbeställning måste ske av huvudresenären. Undantag kan göras om huvudresenären blir allvarligt sjuk och inte kan genomföra ändringen eller avbokningen. Huvudresenären ansvarar för att förse arrangören med korrekta bokningsuppgifter för övriga resenärer som omfattas av avtalet. Eventuell återbetalning sker till huvudresenären.

1.2.1 Huvudresenären ska uppge korrekta kontaktuppgifter vilket är ytterst viktigt så den ansvarige kan nås för utskick av bokningsbekräftelse/biljett samt viktiga meddelanden, som exempelvis ändring av avgångstider (eventuella ändringsmeddelanden kan ges via telefon, brev, e-post eller SMS). Eventuell återbetalning sker till huvudresenären.

1.3 Om resenären är under 18 år och reser utan målsman måste detta uppges vid bokningstillfället. Vissa resor kan kräva åldersgräns som kan vara högre än 18 år. Information lämnas vid bokningstillfället.

1.3.1 Målsmansintyg för resenärer under 18 år finner du på vår hemsida under ”Intyg/formulär” och ”Målsmansintyg”. Barn och ungdom under 18 år får inte resa utan vuxet sällskap.

1.4 Tiderna för avresa och hemresa i bokningsbekräftelsen är preliminära. Arrangören ska snarast och om möjligt senast 20 dagar före avresan precisera de avgångstider som ska gälla för resan.

1.4.1 Om de preciserade avgångstiderna för utresan eller hemresan avviker från de preliminära avgångstiderna enligt bokningsbekräftelsen med mer än 8 timmar, har resenären rätt att frånträda avtalet. Vidare gäller de allmänna resevillkoren avseende arrangörens ändringar före avresa.

Om resenären önskar utnyttja sin rätt enligt föregående stycke att frånträda avtalet ska meddelande om detta lämnas till arrangören inom skälig tid från att resenären fått information om avgångstiderna. Tiderna för avresa och hemresa kan ändras en eller flera gånger före avresa.

1.5 Arrangören ska lämna allmän information om vad som gäller i fråga om pass och visum.

1.6 Arrangören ska lämna allmän information om hälsobestämmelser för resmålet.

1.6.1 Resenären svarar själv för att inhämta anvisningar om särskilda behov som anknyter till det egna hälsotillståndet. Resenären ansvarar även för att ta reda på vilka regler som gäller på resmålet som relaterar till det personliga behovet. Resenären ska också respektera och följa de lagar och regler som gäller i landet. Mer information finns på UD:s reseinformation.

1.7 Anslutningsresa eller specialarrangemang ingår i paketreseavtalet endast om dessa bokats tillsammans och vid ett och samma tillfälle med de tjänster som ingår i paketresan eller om dessa sålts tillsammans med övriga tjänster för ett totalpris.

1.8 Eventuella önskemål eller särskilda tjänster på resenärens begäran ingår i avtalet endast om dessa uttryckligen bekräftats skriftligen av arrangören.

1.9 Resenären är skyldig att kontrollera bokningsbekräftelsen/resehandlingarna så snart de erhållits och se ö.-att alla uppgifter stämmer inklusive att namn är rättstavade och överensstämmer med passet. Eventuella felaktigheter måste påtalas snarast. Arrangören förbehåller sig rätten att ta ut en avgift motsvarande den faktiska kostnaden för att rätta felaktiga uppgifter jämte en skälig ersättning för det merarbete som rättelsen medför. Om felaktighet beror på arrangören eller någon denne anlitat, ska rättelse ske utan kostnad för resenären.

1.10 Huvudresenären ska omgående meddela arrangören eventuella ändringar av adress, e-postadress, telefonnummer eller andra uppgifter av betydelse för arrangörens möjligheter att kontakta resenären.

1.11 För vissa resor krävs ett minsta deltagarantal för att resan ska kunna genomföras. Resenären ska i så fall få tydlig information om detta senast vid bokningstillfället.

1.12 Om flygbiljetter är en del av paketresan, ska dessa användas i korrekt ordningsföljd. Resenären kan således inte använda endast en hemresebiljett när både tur och retur bokats eller endast en del av en flygsträcka. Utnyttjas inte biljetten från start, avbokas resterande delar.

1.12.1 En ombokning är att betrakta som en avbokning av tidigare ingått avtal och en ny bokning.

1.12.2 Vid köp av endast flygstol är resenären frivillig att kontakta Almena på resmålet för kontroll av flygtider för hemresa 24 timmar innan avresa. Alla resenärer är skyldiga att vara kontaktbara via mejl eller på de mobiltelefonnummer som angivits i bokningen då ändringar kan komma att meddelas med via mejl eller SMS. 

2.  Pris och betalning

2.1 Priset ska anges på ett sådant sätt att hela resans pris tydligt framgår. Priset ska omfatta alla i avtalet ingående tjänster samt obligatoriska tillägg, skatter och avgifter.

2.2 Resenären ska betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet. Priset kan ändras fram till att resan är bokad.

2.2.1 Hela resans pris ska vara Almena tillhanda senast 21 dagar före resans genomförande, om inte annat särskilt angivits. Fullgjord betalning ska kunna styrkas. Har inte full betalning för resan kommit till Almena senast 21 dagar före avresan äger Almena rätt att betrakta reseavtalet som annullerat och tillgodoräkna sig anmälningsavgiften. Om resan bokas mindre än 21 dagar innan avresa ska resan slutbetalas omgående.

2.3 Arrangören får i samband med bokningsbekräftelsen ta ut en första delbetalning (anmälningsavgift). Anmälningsavgiften ska vara skälig i förhållande till resans pris och omständigheterna i övrigt.

2.3.1 Beställning av resan bekräftas till Almena med en anmälningsavgift som är 2000 SEK per person.

2.4 Om resenären inte betalar resans pris i enlighet med avtalet har arrangören rätt att häva avtalet och ta ut skälig ersättning.

2.5 Om inte annat uttryckligen framgår, är resans pris baserat på inkvartering för två personer i delat dubbelrum. Vid inkvartering för endast en person i dubbelrum eller större rum avsett för fler boende än en, har arrangören rätt att ta ut en tilläggsavgift.

2.6 Arrangören är vidare skyldig att informera resenären om eventuella kostnader som kan tillkomma.

2.6.1 För resenärer som väljer att teckna avbeställningsskydd med Almena eller ERV's reseförsäkring visas priset för dessa tydligt i bokningsdialogen. Avbeställningsskyddet kan tecknas innan något betalats till Almena och börjar att gälla i samma stund som det betalas. ERV's reseförsäkring kan tecknas fram till och med avreseavresedagen. Avbeställningsskyddet är ej avboknings- eller återbetalningsbart. Läs mer om avbeställningsskyddet på vår hemsida under Reseinformation och Före avresan och om ERV's reseförsäkring under Reseinformation och Reseförsäkring.

 3.  Resenärens rätt till ändring och avbeställning

3.1 Resenären har rätt att ändra avtalet om arrangören medger detta. Ändringar i avtalet kan medföra tillkommande kostnader för resenären från arrangören eller annan.

3.1.1 För ändring begärd av resenären uttages en avgift som motsvarar kostnaden som researrangören får, dock lägst 300 SEK. 

3.2 Resenären har rätt att avbeställa resa. Arrangören förbehåller sig rätten att begära ersättning av resenären för de kostnader som arrangören drabbas av till följd av avbeställningen.
Arrangören kan uppställa skäliga standardiserade avbeställningsavgifter baserade på tidpunkten för avbeställningen. Om arrangören inte har uppställt några standardiserade avbeställningsavgifter, har arrangören rätt till en skälig avbeställningsavgift.

3.2.1 Vid avbeställning tidigare än 90 dagar före avresan ska resenären betala anmälningsavgiften som avbokningskostnad.

3.2.2 Vid avbeställning därefter, men tidigare än 14 dagar före avresan, ska resenären erlägga 25 % av resans pris, dock lägst anmälningsavgiften.

3.2.3 Sker avbeställning därefter, men tidigare än 8 dagar före avresan, ska resenären erlägga 50 % av resans pris, dock lägst anmälningsavgiften.

3.2.4 Sker avbeställningen inom 8 dagar före avresan, ska resenären betala hela resans pris.

3.2.5 Sker ingen avbeställning och infinner sig resenären inte på för avresan angiven tid och plats eller kan resenären inte deltaga i eller fullfölja resan på grund av att resenären saknar för resan nödvändiga dokument såsom giltigt pass, nödvändiga viseringar med mera äger Almena rätten att tillgodoräkna sig det totala priset för resan.

3.2.6 Avbeställning ska ske omgående av huvudresenären till arrangören på telefonnummer: 08–250018 eller till den resebyrå som bokat resan. Avbeställning av resan gäller per mejl efter kontorstid.

3.2.7 För resenärer som tecknat avbeställningsskydd med Almena och tvingas avboka med stöd i detta: senast 10 dagar efter avbeställning skall läkarintyg beträffande akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall och i förekommande fall släktskapsintyg vara Almena tillhanda. Intyget ska innehålla alla relevanta uppgifter för avbokningen som: a) läkarens uttryckliga avrådan att delta i avtalat researrangeman, b) diagnos, c) dag för första behandling/undersökning, d) datum för eventuell behandling/undersökning som ligger till grund för läkarens avrådande att resa, e) intyget ska vara skrivet på vårdinrättningens brevpapper med stämpel och läkarens underskrift, eller motsvarande. Läkarintyget/intyget skall mailas till info@almena.se.
Avbeställningsskyddet gäller enbart resans pris, inte eventuellt uppkomna kostnader i samband med kreditköp och liknande. Expeditionsavgift om 250 SEK återbetalas ej vid avbokning. Ej heller kostnad för avbeställningsskyddet.

3.2.8 Efter avbeställning ska belopp som resenären har tillgodo enligt ovan återbetalas utan dröjsmål, dock senast 14 dagar efter avbeställning. I de fall inbetalning av resan är gjord med kort återbetalas till samma kort som användes vid betalning, i annat fall sker återbetalning till huvudresenären.

3.2.9 Avbeställning får ske om resenären eller dennes make/maka/sambo, resenärens eller dennes makes/makas eller sambos släkting i rakt upp- eller nedstigande led eller syskon eller person med vilket resenären gemensamt beställt resan före avresan men efter det att avtalet blivit bindande för resenären enligt punkt 1.1.1 plötsligt drabbas av allvarlig sjukdom eller olycksfall och denna händelse är av sådan art, att resenären inte rimligen kan genomföra resan. Sjukdom ska vara akut, alltså en sjukdom som inte har varit känd vid bokningstillfället.

3.2.10 Avbeställning får ske om annan händelse drabbar resenären efter det att avtalet blivit bindande enligt punkt 1.1.1 och om händelsen är av så ingripande karaktär för resenären att det inte är rimligt att kräva att resenären ska genomföra resan. Resenären ska inte ha kunnat råda över händelsen och vare sig känt till eller borde ha känt till denna då resan beställdes. Sådan ingripande händelse är t ex brand i den egna bostaden.

3.2.11 Avbeställning får ske om personen med vilken resenären gemensamt beställt resan avbeställer sin resa och det är oskäligt att resenären ska genomföra resan utan den andra personens sällskap.

3.2.12 Resenär som avtalat om gemensam inkvartering med annan resenär/andra resenären som avbeställt resan ska erhålla inkvartering av samma standard som enligt avtalet eller likvärdigt hotell/anläggning, i rum som är storleksmässigt anpassad till kvarstående antalet resenärer utan extra kostnad. Kan någon sådan inkvartering inte tillhandahållas ska inkvarteringen ske enligt avtalet utan ytterligare kostnader för resenären. Den som har delad inkvartering (del i dubbelrum eller lägenhet) med annan resenär som avbokar sin resa måste erlägga enkelrumstillägget om avbeställningsskydd saknas.

3.2.13 Resenären skall avbeställa omgående efter det att anledningen till avbeställning uppkommit och senast före incheckning på flygplatsen då resan anses påbörjad. Grunden för avbeställning skall på tillförlitligt sätt styrkas med intyg från tredje part och uppfylla samtliga krav under punkt 3.2.9 – 3.2.11.

3.2.14 Särskilda avbeställningsregler gäller för gruppresor och tecknas direkt med respektive grupparrangör.

3.2.15 Lagen om distansavtal (ångerrätt) gäller inte på enstaka flygbiljetter och separata hotellbokningar.

3.2.16 En dubbelbokning innebär att två eller flera bokningar med samma passagerarnamn har gjorts hos samma flygbolag. Om Du har dubbel bokat kan det hända att flygbolaget/ researrangör avbokar resan/resorna. Vi är inte ansvariga för flygbolagens avbokningar eller för nekad återbetalning från flygbolagen, om de misstänker dubbelbokning.

4.  Resenärens rätt att överlåta avtalet

4.1 Resenären får överlåta avtalet till någon som uppfyller alla villkor för att få delta i resan. Ett sådant villkor kan t.ex. vara att transportföretag eller annan som arrangören anlitat enligt gällande regler ska godta byte av resenär. Resenären måste i skälig tid före avresan underrätta arrangören eller återförsäljaren om överlåtelsen. Underrättelse som gjorts senast sju dagar före avresa anses alltid ha gjorts i skälig tid.

4.2 Arrangören får ta ut en skälig avgift för överlåtelsen. Avgiften får inte överstiga kostnaderna som överlåtelsen medför för arrangören. Arrangören ska visa hur kostnaden beräknats.

4.2.1 Namnändring som också innebär överlåtelse av resa kan göras senast 24 timmar innan avresa. En administrativ kostnad på 600 SEK per person tas ut. 

4.3 Överlåtaren och förvärvaren är solidariskt ansvariga gentemot arrangören eller återförsäljaren för allt vad som återstår att betala för resan och för de extra kostnader som överlåtelsen medför.

5.  Ändringar före avresan

5.1  Ändring av avtalsvillkor

Arrangören har rätt att göra ändringar i avtalet förutsatt att arrangören informerar resenären om ändringen på ett klart, begripligt och tydligt sätt på ett varaktigt medium. Om ändringen är obetydlig, till exempel mindre ändringar av flygtider, har resenären inte rätt till prisavdrag eller skadestånd. Vid väsentliga ändringar av resan ska resenären, om möjligt, erbjudas en alternativ resa eller rätt att säga upp avtalet utan avbeställningsavgift.

5.1.1 Eventuella ändringar (t ex flygtidsändring) meddelas per telefon eller e-post till huvudresenären som genom avtalet förbinder sig att underrätta övriga resenärer på bokningen om aktuell förändring. Det är därför särskilt viktigt att de uppgifter som lämnas är korrekta och uppdateras för det fall detta är aktuellt innan tiden för avresan.

5.2   Ändring av priset

5.2.1 Arrangören får höja priset för resan om höjningen beror på ändringar i bränslekostnader, skatter och offentliga avgifter eller valutakurser.

5.2.2 Resans pris får höjas med ett belopp som motsvarar resenärens andel av den kostnadsökning som arrangören drabbas av. Rätt till prishöjning föreligger endast om kostnadsökningen sammanlagt överstiger 100 kronor per bokning.

5.2.3 Resans pris ska sänkas om arrangörens kostnader, av skäl som angivits ovan, minskar med sammanlagt minst 100 kronor per bokning. Arrangören får vid prissänkning göra avdrag för faktiska administrativa kostnader.

5.2.4 Arrangören ska så snart som möjligt underrätta resenären om prisförändringarna. Underrättelsen ska innehålla en motivering till ändringen och en uträkning.

5.2.5 Priset får inte höjas och behöver inte heller sänkas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen.

5.2.6 Arrangören kan i sina särskilda villkor avstå från rätten att höja priset enligt 5.2.1. I så fall   behöver arrangören inte heller sänka priset enligt 5.2.3.

5.3   Resenärens rätt att säga upp avtalet utan avbeställningsavgift

5.3.1 Om resenären vill säga upp avtalet på grund av en väsentlig ändring, t.ex. om priset höjs med mer än 8% av paketresans totalpris, måste resenären meddela arrangören att avtalet sägs upp inom en av researrangören angiven skälig tid från det att arrangören informerade resenären om ändringen. Gör resenären inte det blir resenären bunden av det nya avtalet.

5.3.2 Om paketreseavtalet sägs upp ska arrangören utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar efter det att avtalet sades upp återbetala hela resans pris.

5.4. Arrangörens och resenärens rätt att säga upp avtalet vid oundvikliga och extraordinära händelser

5.4.1 Både arrangören och resenären har rätt att säga upp avtalet om genomförandet av paketresan eller transporten av passagerare till resmålet väsentligen påverkas av oundvikliga och extraordinära händelser på resmålet eller i dess omedelbara närhet. Med oundvikliga och extraordinära omständigheter avses till exempel allvarliga säkerhetsproblem som krig, terrorism, utbrott av allvarlig sjukdom eller naturkatastrofer. Resenären har i sådana fall rätt att säga upp avtalet utan att betala någon avbeställningsavgift. Om arrangören säger upp avtalet i enlighet med denna punkt har resenären inte rätt till skadestånd. Resenären har i sådana fall rätt till full återbetalning på det sätt som följer av 5.3.2.

5.4.2 Resenären har inte rätt att säga upp avtalet om de oundvikliga och extraordinära händelserna var allmänt kända vid tidpunkten när avtalet ingicks.

5.4.3 För att utreda om händelsen är av sådan allvarlig karaktär som ovan angivits ska sakkunniga svenska eller internationella myndigheter rådfrågas. Från och med 14 dagar innan avresa är en gällande avrådan från UD grund för uppsägning om avrådan omfattar tidpunkten för resenärens resa. En gällande avrådan från UD ska också anses utgöra grund för uppsägning om det i annat fall står klart att de omständigheter som ligger till grund för avrådan påverkar eller kommer att påverka resmålet vid tidpunkten för resenärens resa.

6.  Arrangörens ansvar för paketresans genomförande

6.1 Bristande genomförande

Om en resetjänst inte genomförs enligt avtalet ska arrangören avhjälpa felet inom skälig tid. Arrangören är dock inte skyldig att avhjälpa felet om det är omöjligt eller om avhjälpandet skulle medföra oproportionerliga kostnader. Om arrangören inte avhjälper felet kan resenären ha rätt till prisavdrag och skadestånd.

6.2 Väsentliga fel

6.2.1 Om efter avresan en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte kan tillhandahållas, ska arrangören om möjligt ordna likvärdiga eller minst likvärdiga alternativ utan extra kostnad för resenären. Kan arrangören inte erbjuda detta, får arrangören erbjuda alternativ av lägre kvalitet i förening med skäligt prisavdrag. Resenären får endast avvisa sådana alternativ om dessa inte kan anses vara jämförbara med dem som skulle tillhandahållits enligt avtalet eller om erbjudet prisavdrag inte kan anses vara skäligt.

6.2.2 Kan arrangören inte erbjuda något alternativ eller om resenären har rätt att avvisa sådana alternativ enligt 6.2.1 kan resenären ha rätt till prisavdrag och skadestånd.

6.2.3 Vid fel som väsentligen påverkar genomförandet av paketresan och som arrangören inte har avhjälpt inom skälig tid får resenären säga upp avtalet och kan även ha rätt till prisavdrag och skadestånd.

6.2.4 Kan arrangören inte erbjuda något alternativ eller om resenären har rätt att avvisa sådana alternativ enligt 6.2.1 eller om resenären har sagt upp avtalet enligt 6.2.3 har resenären rätt till likvärdig hemtransport utan onödigt dröjsmål och utan extra kostnad om paketresan innefattar transport och resenären befinner sig på resmålet.

6.2.4 Vi vill uppmärksamma våra resenärer att hotellkategorin i Tunisien inte alltid motsvarar detsamma som i andra resmål. Hotellkategori bestäms av det tunisiska turistdepartementet enligt rums storlek och vilka hotellfaciliteter som erbjuds gästerna.

7.  Om prisavdrag och skadestånd

7.1 Prisavdrag utgår inte om arrangören kan visa att felet beror på resenären.

7.2 Resenären har inte rätt till skadestånd om arrangören visar att felet beror på resenären eller på tredje part som saknar anknytning till tillhandahållandet av resetjänster som ingår i paketresan, eller om felet beror på oundvikliga och extraordinära händelser.

7.3 Om felet beror på någon som arrangören har anlitat, är arrangören fri från skadeståndsansvar enligt dessa resevillkor endast om också den som arrangören har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om felet beror på någon annan i ett tidigare led.

7.4 Rätt till skadestånd på grund av att arrangören ställt in resan föreligger inte om arrangören visar att färre personer än ett i avtalet angivet minimiantal anmält sig till resan och resenären inom en i avtalet angiven tid skriftligen underrättas om att resan ställts in.
Meddelande om att en resa ställs in ska lämnas senast
•      20 dagar före avresa om resan varar längre än 6 dagar
•      7 dagar före avresa om resan varar mellan 2 och 6 dagar
•      48 timmar innan avresa om resan varar kortare än 2 dagar

7.4.1 Enligt ovan punkt 7.4 äger Almena rätt att utan utgivande av skadestånd ställa in resan om färre personer än ett visst angivet minimiantal resenärer anmält sig till resan och resenären skriftligen informerats i enlighet med punkt 7.4. De minimiantal som gäller för resor i aktuellt avtal är följande:
Almena äger rätt att ställa in resan om inte samtliga a) – d) nedan angivna minimiantal är uppfyllda i enlighet med punkt 7.4.
a) Flygplanstyp med minimiantal:  Airbus 320. Vid resa med andra flygplanstyper än ovan nämnda, används flygplanstyp av liknande storlek för beräkning av minimiantal.
b)    50 resenärer till det resmål som finns angivet på resenärens bokningsbekräftelse.
c)    50 resenärer till varje inkvarteringsalternativ på den flygdestination som finns angivet på resenärens bokningsbekräftelse.
d)    20 resenärer för varje rundtur.
Om en resa som arrangören har rätt att ställa in enligt föregående punkt i en serie av resor, har arrangören rätt att häva även andra resor som ingår i samma serie under förutsättning att resenären meddelas så snart som möjligt och i varje fall inte senare än som anges ovan.

7.5 Skadestånd enligt dessa villkor omfattar ersättning för ren förmögenhetsskada, personskada och sakskada. Resenären är skyldig att i möjligaste mån begränsa skadan.

7.6 Om inte annan begränsning följer av paketreselagen eller annan tvingande lagstiftning är arrangörens ansvar för skada begränsad till tre gånger paketresans pris. Denna begränsning gäller dock inte vid personskada eller vid skada som orsakats uppsåtligen eller av oaktsamhet.

8.  Reklamation

8.1 Resenären får endast åberopa fel i de avtalade tjänsterna om denne inom skälig tid efter det att denne märkt eller bort märka felet underrättar arrangören eller återförsäljaren om felet. Detta ska ske snarast och om möjligt på resmålet. Vid fastställande av eventuellt prisavdrag eller ersättning för skador beaktas den tidpunkt då resenären reklamerat om ett sådant meddelande hade inneburit att arrangören kunde ha avhjälpt felet.

8.1.1 Eventuellt klagomål under resan ska omgående framföras under vistelsen till Almenas personal på resmålet för möjlighet till åtgärd. Telefonnummer till personal på resmålet finns på resenärens bokningsbekräftelse/biljett.

8.2 Utan hinder av punkt 8.1 får resenären åberopa fel om arrangören eller återförsäljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.

9.  Resenärens ansvar under resan

9.1 Arrangörens anvisningar

Resenären är skyldig att följa de anvisningar för resans genomförande som lämnas av reseledaren eller av annan person som arrangören anlitar. Resenären är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för resan och på resmålet och uppträda så att medresenärer eller andra inte störs. Om resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan arrangören häva avtalet utan att resenären har rätt till ersättning eller återbetalning.

9.2 Resenärens ansvar för skada

Resenären är ansvarig för eventuellt skadestånd i anledning av skada som resenären genom vårdslöshet vållar arrangören.

9.2.1 Exempelvis genom att inte följa lämnade anvisningar eller föreskrifter.

9.3 Resenärens ansvar för formaliteter

9.3.1 Resenären är själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för resans genomförande, som till exempel innehav av giltigt pass, visum, vaccinationer, och försäkring.

9.3.2 Resenären ska för samtliga i paketresan ingående transporttjänster ha avslutat check-in i enlighet med resplan eller annan anvisning från arrangören eller transportören.

9.3.3 Resenären är själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av brister i nämnda formaliteter, till exempel hemtransport till följd av avsaknad av pass, om inte bristerna orsakats av felaktig information från arrangören eller återförsäljaren.

9.3.4 Resenären ansvarar för att ta del av information som tillhandahållits av arrangören.

9.3.5 I rummet/lägenheten får endast inkvarteras resenär som står på bokningsbekräftelsen/biljetten. Resenären som beställt så att tom säng finns i rummet/lägenheten äger ej rätt att inkvartera annan person.

9.3.6 Resenären ombesörjer själv det skydd som anses erforderligt såsom ansvars-, olycksfalls- och resgodsförsäkring. De som har köpt ERV's reseförsäkring genom Almena ansvarar för att ta del av försäkringsvillkoren som finns presenterade på hemsidan och genom länk på bokningsbekräftelsen.

9.4 Avvikande från arrangemanget

Resenär som efter det att resan påbörjats avviker från arrangemanget är skyldig att meddela detta till arrangören eller dennes representant.

 9.4.1 Resenärer som avviker från arrangemanget enligt punkt 9.4 erhåller ingen återbetalning av de delar av resan som inte utnyttjas.

10.  Arrangörens skyldighet att tillhandahålla assistans

Om resenären befinner sig i svårigheter under resan är arrangören skyldig att utan onödigt dröjsmål ge lämplig hjälp. Sådan hjälp kan till exempel vara information om hälso- och sjukvårdstjänster, lokala myndigheter och konsulärt stöd. Arrangören har rätt att ta ut en skälig avgift för sådan hjälp om situationen orsakats uppsåtligen eller av oaktsamhet från resenärens sida.

11. Tvistlösning

Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet på egen hand. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se, eller av allmän domstol. En tvist kan även prövas via EU-kommissionens online plattform: http://ec.europa.eu/odr.

12. Solchansen (Ospecificerad resa)

12.1 En ospecificerad resa är inte en realisation av en ordinarie resa utan ett särskilt researrangemang med särskilda villkor. En ospecificerad resa innebär att flyget men inte boendet är detsamma som presenteras i almenas program. Vid ankomst till flygdestinationen anvisas inkvarteringen, som kan vara belägen vart som helst på det utannonserade resmålet och hotellet behöver inte ingå i almenas ordinarie hotellprogram. Inkvartering kan ske i hotell/pensionat eller i lägenhet.
Boendet kan vara av mycket enkel standard.
Vi garanterar privat dusch/WC.
Inga måltider ingår i priset även om hotellet har servering.
Luftkonditionering och kassafack ingår inte.
Flytt under vistelsen kan förekomma både en och flera gånger.
Det är inte möjligt för oss att förvarna om byggarbeten eller andra störningar.
Om du reser ensam måste du betala ett tillägg för att få enkelrum.
Busstransfer ingår inte i priset.
Önskemål kan ej lämnas.
Vi kan garantera att max 4 personer på en bokning får bo på samma hotell.
Reseledarservice är begränsad.
Den som ställer något som helst krav på sitt boende, rekommenderar vi att välja specificerad inkvartering. Vi avråder resenärer med rörelsehinder eller handikapp, liksom resande med barn, att välja ospecificerad inkvartering.

13. Bagage

13.1 Det är inte tillåtet att checka in värdesaker eller stöldbegärligt gods som till exempel elektronisk utrustning, kameror, datorer, smycken, kontanter etc. Av säkerhetsskäl är farligt gods förbjudet att medföra ombord eller i incheckat bagage. Det som klassas som farligt gods är exempelvis vapen av olika slag, komprimerade gaser, frätande och brännbara ämnen, målarfärg, fyrverkerier samt gifter och substanser som innehåller bakterier eller virus.

 

 

 

 

Fritextsökning
  • Vi har statlig resegaranti hos Kammarkollefiet
  • SRF logo
  • iata logo
  • nets logo
  • klarna logo
  • visa logo
  • trustly logo
  • swish logo