Resevillkor

Avtalet 
Huvudresenär är den person i vars namnbokningen är gjord och som anges först i färdhandlingarna. Denne är även betalningsansvarig för bokningen. Alla ändringar samt eventuell avbeställning måste ske av huvudresenären. Huvudresenären ansvarar för att förse Resebyrån/arrangören med korrekta kontaktuppgifter som gäller även under resan. Resenären har skyldighet att själv kontrollera färdhandlingarna så snart de erhållits. Eventuella felaktigheter måste påtalas omedelbart.

Betalning av priset för resan 
Beställning skall bekräftas inom 2 dagar. Betalning skall vara Resebyrån/arrangören tillhanda omedelbart via bankgiro eller med kort via hemsidan. Vid betalning via bankgiro när det är mindre än 7 dagar före avresan, måste kvittot e-postas till email adressen info@almena.se.

Bokningsbekräftelse/Biljett 
Bokningsbekräftelse/bokningsnummer gäller som resebevis/biljett på våra flyg och gäller endast på de datum och flygning som finns specificerat. Efter slutbetalning får resenären en ny kopia på bokningsbekräftelsen via post eller e-post senast en vecka innan avresa. För den som väljer utskick via e-post får den dessa dokument som bilaga som resenären skriver ut själv och tar med till resmålet. Det åligger resenären att uppmärksamma om namnet är korrekt stavat på bokningsbekräftelsen/biljetten.

Avbokningsskydd
Avbokningsskydd är en försäkring som ger ett totalt skydd mot höga avbokningskostnader om du till exempel skulle bli sjuk. Dessutom ger det dig rätt till en fri ombokning senast 30 dagar innan avresa. Endast om du har bokat Almena Travels egna av- och ombokningsskydd får du full frihet att ändra din bokning. 

Önskar resenären avbokningsskydd skall detta anmälas vid beställning av resan, pris per person 200: -. Alla resenärer på samma bokning måste teckna försäkringen för att nedan villkor skall gälla.

Fri avbokning för den som drabbas av sjukdom
– Gäller vid dödsfall, akut sjukdom eller olycksfall som drabbar resenär eller resenärs make/maka (även samboende under äktenskapliga former) barn, syskon eller föräldrar. Resenären skall inte ha kunnat råda över händelsen och vare sig känt till eller borde känt till denna då resan beställdes. Sådan ingripande händelse är t ex, akut sjukdom, oförutsedda händelser i bostaden exempelvis vattenläckage m.m.

Grunden för avbeställningen skall på tillförlitligt sätt styrkas med t.ex. läkarintyg. Senast 7 dagar efter avbeställningen skall intyg beträffande akutsjukdom, olycksfall eller dödsfall och i förkommande fall släktskapsintyg, vara oss tillhanda. Intyget skall innehålla relevanta uppgifter såsom:
- läkarens uttryckliga avrådan att delta i avtalat researrangemang
- diagnos
- dag för första behandling/undersökning,
- datum för eventuell behandling/undersökning som ligger till grund för läkarens avrådande att resa.
Intyg som inkommer senare än 5 dagar efter det att avbeställning gjordes beaktas ej. Resenären äger inte rätt att avbeställa resa med läkarintyg om hans/hennes tillstånd vid bokningstillfälle var känt.  

Fri ombokning
Du har rätt till en fri ombokning senast 30 dagar innan avresa på våra resor. Eventuell mellanskillnad i pris betalas av resenären. Ombokning kan göras oavsett anledning, ej enskilda personer på bokningen.

Fri avbokning för resenären som drabbas av uppsägning. Gäller om du  är tillsvidareanställd och blir uppsagt på grund av arbetsbrist. För att avboka resan behövs ett intyg från arbetsgivare som behöver vara oss tillhanda inom 10 dagar från avbokningen.

Avgift för ombokning  
Ombokning av datum, destination på våra resor är endast tillåtet i mån av plats och mot en avgift på 1500 kr per person plus eventuell mellanskillnad i pris.

Resenärens rätt till avbeställning av resan
Resenären har rätt att avbeställa resan enligt följande:
Vid avbeställning tidigare än 21 dagar före avresan skall resenären erlägga anmälningsavgiften i avbokningskostnad.
Vid avbeställning senare än 21 dagar men tidigare än 14 dagar före avresan skall resenären erlägga 25 % av resans pris.
Vid avbeställning senare än 14 dagar men tidigare än 8 dagar före avresan skall resenären erlägga 50 % av resans pris.

Sker avbeställning senare än 8 dagar före avresan skall resenären erlägga hela resans pris i avbokningskostnad. Det åligger resenären att se till att avbeställning kommer till arrangörens kännedom utan dröjsmål. Av resenären gjord avbeställning ska anses ha ägt rum, vid den tidpunkt då meddelandet om avbeställningen kommit Almena Travel tillhanda. Därefter skall skriftlig avbeställning utan dröjsmål insändas till Almena Travel 
via e-post.

Avvikande från resan

Resenärer som inte utnyttjar bokad resa eller som av någon anledning infinner sig för sent på flygplatsen eller på avtalad upphämtnings-/avreseplats förlorar rätten till resans alla delar. Någon återbetalning av resans pris sker ej. Resenär som efter det att resan påbörjats avviker från arrangemanget är skyldig att meddela detta till Resebyrån/arrangören eller till dennes representant.

Bagage 
Alla resenärer över två år kan fritt ta med 27 kg bagage per väska samt 8 kg handbagage (informationen om den tillåtna vikten för incheckat bagage finns på bokningsbekräftelsen). Mått på handbagage (max 55x40x20 cm, max 8 kg). För s.k. övervikt debiteras taxa enligt Almena Travels särskilda bestämmelser.

OBS: Alla barn under 2 år får ta med sig 10 kg och en barnvagn eller sulky.

Bagage kan komma på avvägar eller skadas. Skriftlig anmälan, på särskilt formulär (PIR rapport) skall då ske direkt på flygplatsen. Kopia av anmälan bör ses som värdehandling ifall skadan skulle leda till ett försäkringsärende. Ifall något skulle hända ditt bagage utgår ersättning i enlighet med flygbolagets gällande bestämmelser.

Observera att flygbolagets ersättning för förlorat eller skadat bagage är begränsat. vi hjälper dig med ärendetför skadat eller förlorat bagage på flighten med Nouvelair. Skicka gärna en kopia på PIR-rapporten, en kopia på flygbiljettern samt bagagetag senast 7 dagar efter skadetillfället. Vi behöver också ett kontonummer för de fall där ersättning utgår .

Förbehåll om ändringar 
Resebyrå/Researrangören förbehåller sig rätten att innan avtal träffas med resenären vidta ändringar av uppgifter på almena.se.

Resebyrå/Researrangören förbehåller sig också rätt att företa ändringar av de avtalsvillkor som gäller för den beställda resan. Vid sådana ändringar gäller bestämmelser i lag om paketresor 12 §.

1. Att färre personer än ett i avtalet angiviet minimiantal anmält sig till resa och resenären senast 14 dagar före avresan skriftligen underrättas om att resan ställs in, eller 

2. Att resan inte kunnat genomföras på grund av ett hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och följder denna inte heller skäligen kunde ha undvikteller övervunnit. Beror det på någon som arrangören ha anlitat att resan har ställts in, är arrangören fri från  skadeståndskrav enligt första styket endast om den som  han anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om orsaken är hänförlig till någon annan i ett tidigare led.

Arrangörens och resenärens rätt att frånträda avtalet vid ingripande händelserm.m.

Enligt6.7 § i paketreselagen har såväl arrangören som resenären har rätt att frånträda avtalet, om det efter det att avtalet blivit bindande för parterna på eller i närheten av resemålet eller utefter den planerade färdvägen inträffar katastrof, krigshanding, generalstrejk eller annan ingripande händelse, som väsentligt påverkar resans genomförande eller förhållande på resemål vid den tidpunkt då resan ska genomföras.

För att utreda om händelsen är av sådan  allvarlig karaktär som ovan angivits ska sakkunniga svenska eller internationella myndigheter rådfrågas.

Minimiantal
Resebyrå/Researrangör äger rätt att ställa in resan om färre personer än i avtalet angivet minimiantal anmält sig till resan och resenären senast 14 dagar före avresan skriftligen underrättas om att resan ställts in. Almena äger rätt att ställa in resan om inte samtliga i minimiantal är uppfyllda senast 30 dagar före avresa.
a) 50 resenärer till det resmål som finns angivet på resenärens bokningsbekräftelse. Belopp som resenären har tillgodo enligt ovan återbetalas utan dröjsmål, dock senast 14 dagar efter avbeställningen.

Ändring av priset
Inträffar kostnadsökningar för resebyrå/arrangören efter det att avtalet blivit bindande för parterna, får resebyrå/arrangören höja priset för resan med ett belopp som motsvarar kostnadsökningarna om dessa beror på:
1. ändringar i transport kostnader (t.ex. bränslepriset m.m.)
2. ändringar i skatter, tullar eller avgifter avseende tjänster som ingår i resan 
3. ändringar i växelkurser som påverkar arrangörens kostnader för resan.
Resebyrå/Arrangören skall så snart som möjligt underrätta resenären om prisförändring. Om resenären så begär är researrangören skyldig att redovisa hur prishöjningen beräknats.

Priset får inte höjas under de sista 20 dagarnaföre den avtalade avresedagen. Arrangören skall så snart som möjligt underrätta resenären om prisförändring. Om resenären så begär är researrangören skyldig att redovisa hur prishöjningen beräknats.

Reklamationer
Om något inte skulle fungera till resenärens belåtenhet, måste resenären alltid försöka få rättelse till stånd under resan. Väntar resenären med att anmäla klagomålet tills den kommer hem, har resebyrån/researrangören ingen möjlighet att åtgärda problemet. Reklamationer som är Almena
Travel tillhanda senare än tre veckor efter hemkomsten beaktas inte.

Tidtabell
Samtliga tider som anges på bokningsbekräftelse är att betrakta som preliminär information. Aktuella tider framgår på senaste bokningsbekräftelsen/resebevis som erhållas ca två veckor innan avresa, men även den kan bli föremål för ändringar av skäl som inte kan förutses. Almena reserverar sig för tidtabellsändring och ändring beträffande mellanlandning som beslutas utanför dess kontroll. Avgångstider som rör hemresan kan ändras också. Om flygtiderna ändras meddelar Almena berörda resenärer direkt via e-post, vanlig post eller telefonsamtal. Därför är det viktigt att resenären lämnar fullständiga kontaktuppgifter vid bokningstillfället. Aktuella flygtider hittar resenären alltid Almenas hemsida. 

Överlåtelse av resan
Resa kan överlåtas mot en avgift på 500 kr (senast en vecka innan avresa). Flygbolaget och researrangören ansvarar inte för någon handling, försummelse eller händelse som inträffar om resenären inte befinner sig ombord på planet. Missade ombordstigning betraktas som en avbokning och ger resenären ingen rätt till ersättning eller ombokning.

Hotell i Tunisien   Vi vill uppmärksamma er att hotellkategorin i Tunisien inte alltid motsvarar detsamma som i andra resmål. Hotellkategori bestäms av det tunisiska turistdepartementet enligt rums storlek och vilka hotellfaciliteter som erbjuds gästerna.

Resenärens kontaktuppgifter
Resenären ansvarar för att den nås av viktiga meddelanden, exempelvis tidtabellsändringar, under den adress och det telefonnummer som angivits vid bokningen.